تبلیغات
behrooz - نمونه سوالات جامعه شناسی(1 ) دوم انسانی

بسمه تعالی    نمونه سوالات کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی (1)  پایه دوم رشته ی ادبیات وعلوم انسانی

 تهیه کننده :اعضای گروه علوم اجتماعی استان زنجان                  سال تحصیلی : 1390 - 1389

فصل اول

 درس اول :

1-چه تفاوتی بین فعالیت های انسانی با فعالیت موجودات دیگر وجود دارد؟ ( ارزشیابی )

2-کنش انسانی را تعریف کنید. ( دانش )

3-انواع کنش های انسانی را با ذکر نمونه بیان کنید. ( دانش و کاربرد )

4-مهم ترین ویژگی های کنش انسانی کدامند ؟ ( درک و فهم )

5-آیا پیامدهای کنش ،وابسته به اراده و آگاهی انسان ها می باشد ؟ چرا ؟ ( ارزشیابی )

6-نتایج و پیامد های کنش انسانی را توضیح دهید. ( درک و فهم )

7-چه تفاوتی بین پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش انسانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

8- منظور از آگاهانه بودن كنشهای انسانی چیست؟( فهم )

9-منظور از ارادی بودن كنش انسانی چیست ؟( فهم)

10-منظور از هدفدار بودن كنش انسانی چیست ؟( فهم)

11-منظور معنادار بودن كنش انسانی چیست ؟( فهم)

12-چرا می گوییم سخن گفتن كنش انسانی است؟ استدلال شما چیست ؟ ( تركیب)

13-نوع كنش های انسانی زیر را مشخص كنید  الف- تنفس ب- احوال پرسی ج- رویایی شدن  د– پرخاشگری ه-  توپ پاس دادن ( كاربرد)

14-انواع پیامد های كنش انسانی را نام ببرید .( دانش )

15-پیامد های ارادی و غیر ارادی را در عبارت زیر مشخص كنید ؟ ( كاربرد)

16-«دانش آموزی كتاب درسی خود را مطالعه می كند  مطالب را یاد می گیرد ، قدرت تحلیل اش رشد می كند در آزمون معلم نمره ی بالاتر كلاس را كسب می كند و دانش آموز ممتاز كلاس شناخته می شود . »

17-منظور از قطعی بودن پیامد های طبیعی و احتمالی بودن پیامد های ارادی چیست ؟ ( فهم)

 درس دوم :

1-به نظر دانشمندان ، تفاوت علوم مختلف در چیست ؟ ( درک و فهم )

2-علوم انسانی در چه موضوعاتی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

3- علوم انسانی را تعریف كنید ( فهم)

4-چرا علم پزشكی جزو علوم انسانی نیست؟( تحلیل)

5-تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی چیست؟ ( فهم)

6-موضوع علوم طبیعی با فلسفه چه فرقی دارد؟ ( فهم)

7-موضوع علوم انسانی با فلسفه چه فرقی دارد؟ ( فهم)

8-علوم انسانی چه تفاوتی با علوم طبیعی دارد ؟ ( ارزشیابی )

9-فلسفه در باره ی چه موضوعی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

10-منظور از قانون علیت چیست ؟ ( درک و فهم )

11-به نظر شما ، فلسفه جز علوم طبیعی است یا علوم انسانی ؟چرا؟ ( ترکیب )

 درس سوم :

1-خانواده ها ، رشته های علمی را با چه معیاری مقایسه می کنند ؟ ( تجزیه )

2-آینده ی شغلی را چه عاملی تعیین می کند و چگونه تغییر می یابد ؟ ( درک و فهم )

3-رشته های علمی را برچه اساسی رتبه بندی می کنند ؟ ( تجزیه )

4-موضوع مورد بحث علوم طبیعی چیست ؟ ( درک و فهم )

5-علوم طبیعی ، چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

6-چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

7- علوم انسانی چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

8-چرا به علوم انسانی ، علوم تفهمی و علوم انتقادی نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

9- باتوجه به فایده های متفاوت علوم انسانی ، چه اهمیت و برتری بر علوم طبیعی دارند ؟ ( ارزشیابی )

 درس چهارم :

1-کنش اجتماعی را تعریف کنید . ( دانش )

2-كنش اجتماعی نوعی از كنش     ............ است ؟ ( دانش)

3-چهار نمونه كنش اجتماعی نام ببرید .( كاربرد)

4-چه رابطه ای بین کنش انسانی و کنش اجتماعی وجود دارد ؟ ( تحلیل )

5-منظور از پدیده های اجتماعی چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید. ( دانش و کاربرد )

6-چهار نمونه از پدیده های اجتماعی نام ببرید . ( كاربرد)

7-هنجار اجتماعی چیست؟ ( فهم)

8-ارزشهای اجتماعی چیست؟( فهم)

9-عامل اصلی شکل گیری هنجارها و تحقق ارزش ها چیست ؟( دانش)

10-چگونه هنجار ها و ارزشها پدیده ی جامعه پذیری و كنترل اجتماعی را ایجاد می كنند ؟ ( فهم)

11-چگونه هنجارها و ارزشها نظام اجتماعی خرد و كلان را بوجود می آورند ؟( فهم)

12- مناسبات بین پدیده های اجتماعی با یكدیگر چگونه است ؟ ( تركیب)

13-نخستین پدیده ی اجتماعی چیست و آثار و پیامدهای آن چه می باشد ؟ ( دانش )

14-عامل اصلی در شکل گیری هنجارها و تحقق ارزش ها چه می باشد ؟ ( تحلیل )

15-چه رابطه ای بین پدیده های مختلف اجتماعی وجود دارد ؟ ( تجزیه )

16-نظام اجتماعی کلان ، چه موقع دارای انسجام ، و چه موقع دستخوش تغییر می شود ؟ ( ارزشیابی )

 درس پنجم :

1-پدیده های اجتماعی نتیجه و پیامد  ........... است . ( دانش)

2-علوم اجتماعی را تعریف کنید.( دانش)

3-علوم مختلف از چه جهاتی با هم تمایز دارند ؟ ( تجزیه )

4-موضوع علوم اجتماعی چیست ؟ ( درک و فهم )

5-علوم اجتماعی چه فایده هایی دارد ؟ ( درک و فهم )

6-چرا علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی محسوب می شود ؟( فهم)

5-چرا (قدرت پیش بینی)علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی ، از پیچیدگی بیش تری برخوردار است ؟ ( ارزشیابی )

6-شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید . ( دانش )

7-هریک از شاخه های مختلف علوم اجتماعی ،( اقتصاد، حقوق ، سیاست ، تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی و جامعه شناسی )  در چه زمینه هایی  بحث می کنند ؟ ( درک و فهم )

8-جامعه شناسی را تعریف کنید.( دانش )

9-اقتصاد چگونه علمی است ؟ ( فهم)

10-علم حقوق را تعریف كنید. ( فهم)

11- سیاست چگونه علمی است ؟( فهم)

12- تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی چه موضوعاتی را بررسی می كند ؟( فهم)

13- چهار مورد از شاخه های فرعی جامعه شناسی را نام ببرید.( دانش)

14- برخلاف  ...........  ، جامعه شناسی بیشتر به مطالعه جوامع معاصر و مدرن می پردازد. ( دانش)

15-منظور از جامعه شناسی خرد و کلان چیست ؟ ( تجزیه )

16-جامعه شناسی می تواند ..................... را در سطوح خرد و كلان بررسی كند .(دانش)

 درس ششم :

1-ویژگی جامعه شناسی قرن نوزدهم چیست ؟ ( درک و فهم )

2-ویژگی جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟ ( درک )

3-اثباتگرایی یا پوزیتویسم چیست ؟

3-بنیان گذار جامعه شناسی پوزیتویسم چه کسی می باشد ؟ ( دانش )

4- موضوع جامعه شناسی پوزیتویسم چه بود و چه اشكالی داشت ؟ ( درک )

5-جامعه شناسی پوزیتویستی از چه روشی استفاده می کند و چه نوع معارفی را غیر علمی معرفی می كرد ؟ ( درک )

6-هدف جامعه شناسی پوزیتویستی چیست چرا؟( تحلیل )

7-بنیانگذاران جامعه شنسی تفهمی چه کسانی بودند و چه نظری داشتند ؟ ( درک )

8-موضوع مورد بحث جامعه شناسی تفهمی چیست ؟ ( درک )

9-ماکس وبر در روش خود ، به چه نکاتی توجه داشت ؟ ( تحلیل )

10-هدف جامعه شناس تفهمی چه بود ؟ ( تحلیل )

11-به نظر وبر موضوع جامعه شناسی چیست ؟ ( دانش )

12-چرا جامعه شناسی وبر را جامعه شناسی تفهمی می نامند؟ ( فهم)

13-ماکس وبر در روش خود ، به چه نکاتی توجه داشت ؟ (فهم )

14- نظر وبر درباره داوری های ارزشی جامعه شناسی علمی چه بود ؟ ( فهم)

15-موضوع مورد بحث جامعه شناسی انتقادی چه بود ؟( درک )

16-جامعه شناسی انتقادی از چه روشی استفاده می کرد ؟ ( درک )

17- چرا جامعه شناسی انتقادی داوری های ارزشی را جزء علوم اجتماعی می داند؟ ( تحلیل)

18- هدف جامعه شناسی انتقادی را توضیح دهید ؟ ( فهم)

19- چرا از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی ، جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی دیدگاههای محافظه كارانه اند ؟ (تحلیل)

 درس هفتم :

1-قبل از قرن نوزدهم ، علوم مختلف در یک تقسیم بندی کلان به چند دسته تقسیم می شد؟ ( دانش )

2- منظور از فلسفه یا علوم نظری و فلسفه یا علوم عملی چیست ؟ ( درک )

3- به نظر متفكران و فلاسفه علوم نظری از چه بخش هایی تشکیل یافته بود ؟ ( درک )

4- اندیشمندان یونان و مسلمان علوم عملی را به چه بخش هایی تقسیم می کردند آنها را نام ببرید ؟ ( درک )

5-چه تفاوتی بین جامعه شناسی انتقادی و متفكران عقل گرا وجود دارد؟ ( تحلیل)

6- فرق عقل نظری با عقل عملی چیست ؟ ( تحلیل )

7-عقل نظری در چه موردی بحث می کند ؟ ( تحلیل )

8- موضوع مورد بحث عقل عملی چه می باشد ؟ ( تحلیل )

9-چرا فارابی علم اجتماعی را ، علم تدبیر مدن می نامد ؟ ( درک )

10-فرق موضوع بحث علوم عملی با علوم نظری چیست؟ ( فهم)

11-كدام فیلسوف معاصر جهان اسلام درباره عقل نظری و عملی كاوش هایی انجام داده است ؟ ( دانش)

12- نظرعلامه طباطبایی در باره ی عقل عملی چیست ؟ ( درک )

13- منظور علامه طباطبایی از اعتباریات چیست ؟ ( درک )

14- چهار نمونه پدیده اعتباری نام ببرید؟ ( دانش)

15- اعتباریات چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

  

 فصل دوم

درس هشتم:

1-موجودات زنده ( اندام واره ) چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

2-جهان اجتماعی با موجودات زنده چه شباهت و چه تفاوت هایی دارد ؟ ( تحلیل )

3-جهان اجتماعی از چه جهاتی شبیه یك بازی گروهی است ؟ ( تحلیل)

4-جهان اجتماعی چگونه حقیقتی است ؟ ( فهم)

5-فرهنگ چیست ؟ ( فهم )

6-فرهنگ چگونه انتقال می یابد ؟ ( فهم)

7-جهان اجتماعی چه موقع از بین می رود (دگرگون می شود) و چه موقع تداوم می یابد ؟ ( تحلیل )

 درس نهم :

1-دانشمندان جهان اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند ؟ آنها را نام ببرید ( دانش )

2-جهان اجتماعی براساس نظام اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ ( دانش )

3-جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شود ؟ ( درک )

4-تقسیم بندی جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن چگونه است ؟ ( درک )

5-پدیده هایی چون جشن ازدواج – كلاس – توسعه اجتماعی – ساخت و ساز مسكن را برمبنای اندازه و دامنه و ذهنی و عینی بودن آنها مشخص كنید ( كاربرد) 

6-منظور از لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی چیست ؟ ( درک )

7-«از جای برخاستن » چه معنا هایی دارد ؟ ( فهم)

8-نماد چیست و از نمادها در چه موردی استفاده می شود ؟ ( دانش و کاربرد)

9-چه تفاوی بین نمادها و ارزش ها و هنجارها وجود دارد ؟ ( ارزشیابی)

10-نمادها و هنجارها و ارزش ها ، هر کدام در کدام یک از لایه های اجتماعی قرار دارند و چرا ؟ ( تحلیل )

11-عمیق ترین لایه و پدیده ی اجتماعی چیست ؟ ( ارزشیابی )

 درس دهم :

1-جهان های اجتماعی شكل واحدی دارند یا متنوع هستند توضیح دهید  ؟ ( فهم )

2-چرا انسانها در جهان های مختلفی زندگی می كنند ؟ ( فهم)

3-علت پیدایش جهان های مختلف چیست ؟ ( درک )

4-چگونه و چه زمانی جهان اجتماعی تغییر می کند ؟ ( تجزیه ، درک)

5-تفاوت های سطحی و عمیق جهان های اجتماعی کدامند ؟ ( ارزشیابی )

6-یا هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی به منزله تغییر نوع جهان اجتماعی است ؟ توضیح دهید ؟ ( فهم )

7-تغییر در چه لایه هایی یك جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می كند ؟ ( فهم )

8-چرا زبان و نژاد را نمی توان از عناصر بنیادین جهان اسلام دانست ؟ ( فهم)

9-معانی یا عناصر محوری جهان اسلام چه بود ؟ ( فهم)

10-عمیق ترین لایه ی اعتقادی جهان اسلام چیست ؟ ( دانش)

11-نتایج عمده توحید و یكتا پرستی چه بوده است؟ ( تجزیه)

12-مفاهیم محوری جهان جاهلی چه بود ؟ ( درک )

 درس یازدهم :

1-جهان اجتماعی و پیامدها و الزامهای آن چگونه پدید می آید ؟ ( فهم)

2-ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند چیست؟ ( دانش)

3-انسانها در برابر الزامهای جهان اجتماعی چگونه كنشگری هستند ؟ ( فهم)

4-پیامد های الزامی جهان اجتماعی تا چه زمانی باقی است و چگونه الزامهای جهان جدید شكل می گیرد؟ ( فهم)

5-از پیامد های الزامی جهان اجتماعی ایجاد فرصتها و محدودیت ها است منظور از آن یعنی چه ؟ ( فهم)

6-جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساسی می توان داوری كرد؟ ( دانش)

7-تاثیر فرصتها و محدودیتهای جهان های مختلف اجتماعی بر ابعاد معنوی و دنیوی انسان را توضیح دهید . ( فهم)

8-تغییر الزامات جهان اجتماعی ، چه پیامدی می تواند داشته باشد ؟ ( تحلیل )

9-برخی از جهان ها ، چگونه فرصت ها را نادیده گرفته و نیز محدودیت هایی را ایجاد می کنند ؟ ( درک )

10-منظور از جهان متجدد چیست ؟ ( دانش )

11-جهان متجدد از نظر ماکس وبر چه ویژگی هایی دارد ؟ ( دانش )

12-منظور از افسون زدایی جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

13-منظور از عقلانیت ذاتی ، جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

14-منظور از عقلانیت ابزاری چیست ؟ ( فهم )

15-منظور وبر از قفس آهنین  چیست ؟ ( فهم )

 درس دوازدهم :

1-دیدگاه تک خطی جوامع را توضیح دهید. ( درک )

2-دیدگاه اندام وارگی به جهان های اجتماعی را توضیح دهید . ( فهم)

3-به کدام جوامع ، جهان های اجتماعی در طول هم گفته می شود ؟ ( درک )

4-از دیدگاه دوركیم حركت طولی جوامع به چند مقطع تقسیم می شود ( دانش)

5-تفاوت دو جامعه مکانیکی و ارگانیکی چیست ؟ ( ارزشیابی )

6-جهان های اجتماعی در عرض هم چه ویژگی هایی دارند ؟ ( درک )

7-جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( تجزیه )

8-منظور از فرهنگ سکولار چیست ؟( دانش )

9-بر فرهنگ سكولار چه انتقاداتی وارد است ؟ ( ارزشیابی)

10-فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد ؟( تحلیل )

11-فرهنگ معنوی چه برتری هایی دارد ؟ ( ارزشیابی)

12-كدام جوامع هویت سكولار و دنیوی دارد ؟ ( دانش )

13-جامعه مقدس و معنوی به چند صورت تقسیم می شود ؟ ( تجزیه )

14-جهان اجتماعی بشر براساس صادق یا کاذب بودن به چند دسته تقسیم می شود؟ ( دانش )

15-  فرهنگ اساطیری چگونه فرهنگی است ؟ ( فهم)

16-فرهنگ اساطیری ، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است ،آیا این بیان نوعی داوری ارزشی است ؟ استدلال كنید ( تركیب)

فصل سوم

 درس سیزدهم :

1-منظور از شناخت عمومی چیست و ویژگی های عمده آن كدامند؟ ( درک )

2-با ذکر مثال توضیح دهید که چگونه متوجه شناخت عمومی می شویم ؟ ( درک و کاربرد )

3-افراد جامعه چه موقع متوجه شناخت عمومی می شوند مثال بزنید . ( فهم – كاربرد)

4-شناخت علمی از جهان اجتماعی چگونه آغاز می شود ؟ ( دانش)

5-ویژگی های شناخت علمی را بیان کنید. ( دانش )

6-فرق شناخت علمی با شناخت عمومی را شرح دهید ( فهم)

7- اثرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید. ( دانش )

8-اثرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید. ( دانش )

 درس چهاردهم :

1-برخورد جوامع با علوم مختلف چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

2-رابطه بین عقاید و پذیرفتن علوم در جوامع چگونه است ؟ ( ارزش داوری )

3-مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی ، چه نتایجی را می تواند به دنبال داشته باشد ؟ ( تحلیل )

4-فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟ ( درک )

5-شناخت حسی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

6- منبع و روش شناخت حسی ، چگونه است ؟ ( دانش )

7-شناخت عقلی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

8- منبع و روش شناخت عقلی چیست ؟ ( دانش )

9-منظور از استدلال تجربی و تجریدی چیست ؟( درک )

10-ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟( درک )

11-منظور از وحی تشریعی چیست ؟ ( درک )

12-معنای عام وحی چیست و وحی کننده آن کیست ؟ ( درک )

13-انواع شناخت شهودی را توضیح دهید. ( درک )

 درس پانزدهم :

1- در جهان امروز منظور از معرفت چیست ؟ ( درک )

2-علت تردید فیلسوفان نسبت  به شناخت حسی چیست ؟ ( تحلیل )

3-اگوست کنت در باره ی شناخت های مختلف چه نظری داشت ؟ ( درک )

4-در مورد سابقه معنای محدود كردن علم به علم تجربی توضیح دهید ( فهم)

5-دلیل فرهنگی فراگیری و گسترش نعریف حسی از علم چیست ؟ ( فهم)

6-علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست ؟ ( تحلیل )

7-اگوست کنت چه نوع شناخت هایی را غیر علمی می دانست ؟ ( فهم )

8-چرا برخی از اندیشمندان ، تولد جامعه شناسی را به قرن نوزدهم نسبت می دهند ؟ ( درک )

9-مشكل حس گرایان  و شناخت تجربی جامعه چیست ؟ ( ارزشیابی)

10-رویکرد صرفا" حسی و تجربی ، چه آسیب هایی را به علوم اجتماعی وارد نمود ؟ ( تحلیل )

11- جامعه شناسی انتقادی ، چگونه سعی نمود محدودیت های جامعه شناسی تجربی را رفع نماید ؟ ( درک )

12-منظور از فهم عرفی یا عقل جمعی چیست ؟ ( فهم)

13-بر فهم عرفی یا عقل جمعی چه انتقاداتی وارد است ؟ ( ارزشیابی)

درس شانزدهم :

1-منظور از معنای عام و خاص عقل چیست ؟ ؟ ( درک )

2-شناخت عقلی در معنای عام آن ، به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

3-منظور از عقل جزیی و عقل تجربی یا عقل ابزاری چیست ؟ ( فهم)

4-منظور از عقل در معنی خاص آن چیست و به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

5-منظور از عقل نظری و عملی چیست ؟ ( فهم)

6- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست و در کدام جوامع مورد قبول واقع شده است ؟ ( درک )

7-دو نمونه از آثار مربوط به شناخت اجتماعی عقلی نام ببرید . ( دانش )

8-علوم اجتماعی عقلی ، در کدام جوامع جایگاهی ندارد ؟ ( درک )

9-توانمندی های علوم اجتماعی با رویکرد عقلی را بنویسید. ( درک )

10-مهم ترین آسیب رویکرد عقلی به علوم اجتماعی ، چه می تواند باشد ؟ ( تحلیل )

11-بر شناخت اجتماعی هگل چه انتقادی وارد است ؟ ( فهم)

درس هفدهم :

1-انسان جهان اساطیری ، هستی را چگونه تفسیر می كند ؟ ( فهم)

2. كدام یك از دیدگاه های زیر انحرافی است : نگاه دنیوی – نگاه اساطیری – نگاه معنوی – نگاه توحیدی ( ارزشیابی)

3. ویژگی های نگاه اساطیری به جهان چیست ؟ ( تحلیل)

4-جهان اساطیری ، چه نوع جهانی می باشد ؟ ( درک )

5-انسان جهان اساطیری ، نیازهای مادی و دنیوی خود را چگونه تامین می کند ؟ ( درک )

6-شناخت عقلانی در جهان اساطیری چه جایگاهی دارد ؟ ( ارزشیابی )

7-جایگاه عقل تجربی و ابزاری در جهان اساطیری چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

8-چرا در جهان اساطیر عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد؟ ( تحلیل)

9-مقدس بودن به چه معنا است ؟ ( فهم)

10-جهان توحیدی چگونه تفسیر می شود ؟ ( فهم )

11-جهان توحیدی چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

12چرا در جهان بینی توحیدی جهان عقلانی است ؟ ( فهم)

13-بزرگترین نشانه ی خداوند در جهان توحیدی چیست ؟ ( دانش )

14- عقل در جهان توحیدی از چه جایگاهی برخوردار است ؟ ( درک )

15-سعادت انسانی در جهان توحیدی در چیست ؟ ( درک )

16- منظور از علوم وحیانی چیست و علم لدنی ، به چه علمی گفته می شود ؟ ( درک )

17-شناخت وحیانی  ناظر به چه مسائلی است؟ ( فهم )

18- چه رابطه ای بین شناخت وحیانی با شناخت عقلانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

19-رابطه ی شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

20- انبیا الهی در باره ی شناخت شهودی چه رهنمودی را ارایه می کنند ؟ ( درک )

21-ارزیابی انبیا الهی در باره ی انواع شناخت چگونه است ؟ ( فهم )

 درس هیجدهم :

1-جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است و چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

2-چرا از نظر قرآن همه علوم به شناخت آیات الهی می پردازند و تحصیل علم از برترین عبادتها است ؟ (تحلیل)

3-علوم طبیعی ، انسانی و اجتماعی در جامعه ی توحیدی ، چه جایگاهی دارند ؟ ( ارزشیابی )

4-ابزارهای شناخت اجتماعی از منظر قرآن کدامند ؟ ( دانش )

5-خداوند چه نوع دانشهایی را در اختیار بشر قرار می دهد ( ارزشیابی)

6-ویژگی های جامعه ی انسانی در قرآن چگونه تصویر شده است ؟ ( دانش ، درک )

7-از سنت های الهی در قرآن چگونه یاد می شود ؟ ( درک )

8-منظور از حق محور بودن جامعه توحیدی چیست ؟ ( فهم)

9-منظور از سنت های الهی چیست؟ ( فهم)

10-از نظر قرآن كریم ویژگی سنتهای الهی چیست ؟ ( فهم)

11-چند نمونه از سنتهای الهی كه در قران بیان شده اند نام ببرید . ( دانش )

12-دو نمونه از آثاری كه در باره سنتهای الهی تالیف شده است نام ببرید . ( دانش )تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 | 10:09 ق.ظ | نویسنده : سیدسعید بهروز | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.